પર્યાવરણ

કોર્પોરેટ પર્યાવરણ

Corporate environment (3)

જનરલ મેનેજર Officeફિસ

Corporate environment (4)

વેચાણ વિભાગ ખૂણે

Corporate environment (2)

કંપની ક conferenceન્ફરન્સ રૂમ

Staff activity room

સ્ટાફ પ્રવૃત્તિ ખંડ

વર્ચુઅલ પ્રોડક્શન

Virtual Production (2)

સંપૂર્ણ સ્વચાલિત લેસર વેલ્ડિંગ સાધનો

Virtual Production (3)

સંપૂર્ણ સ્વચાલિત લેસર વેલ્ડિંગ સાધનો

Virtual Production (4)

સંપૂર્ણ સ્વચાલિત લેસર કાપવાના સાધનો

Virtual Production (1)

બ્લેન્કિંગ ઝોન

ક્લાયન્ટ ઇન્ટરવ્યૂ

Client Interview (3)
Client Interview (4)
Client Interview (1)
Client Interview (2)